0216 337 39 44

SİGORTA TERİMLERİ

SİGORTA

Sigortacının bir prim karşılığında, diğer bir kimsenin parayla ölçülebilir bir çıkarını zarara uğratacak olası bir tehlikenin (riziko) gerçekten meydana gelmesi halinde, tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat süreleri nedeniyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir takım olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi üzerine aldığı bir anlaşmadır.

SİGORTACI

Sigorta anlaşmasında riski üstlenerek güvence veren ve tehlikenin gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi taahhüt eden taraftır.

SİGORTALI

Sigorta anlaşmasında prim ödeyen ve riziko gerçekleştiğinde tazminat almaya hak kazanan taraftır.

SİGORTA ETTİREN

Sigortacı ile kurulan çift taraflı sözleşmenin diğer tarafıdır ve kendi iradesiyle sözleşmeye girmektedir. Bazı sigorta sözleşmelerinde sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar (sigortadan yararlanan kişi) olmakta, bazı sigorta sözleşmelerinde ise sigortacının karşısında taraf olarak üç ayrı kişi bulunabilmektedir. Diğer bir deyişle sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar ayrı ayrı kişiler olabilmektedir.

RİZİKO

Gerçekleşmesi beklenen hasar olasılığına riziko denir.

POLİÇE

Sigorta anlaşmasının yazılı şeklidir.

AŞKIN SİGORTA

Aşkın sigorta terimi, tazminat poliçelerinde söz konusu olan bir kavramdır. Poliçedeki sigorta bedelinin sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması halidir. Ancak, sigorta şirketi, bir tam ziya durumunda, o malın gerçek değerini ödemek veya ikame etmek durumunda olduğundan, sigortalı, olması gerekenden fazla prim ödemiş olacaktır.

EKSİK SİGORTA

Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu olan malın gerçek ve makul değerinin altında olması durumudur. Eksik sigorta halinde sigortalı, sigortanın, “uğranılan maddi kayıpların tam anlamıyla giderilmesi” prensibinden yeterince yararlanamamaktadır. Tam ziya halinde, sigorta şirketinin ödeyeceği en fazla miktar, poliçede beyan edilmiş sigorta bedeli kadar olacaktır. Kısmi hasarlarda da aynı durum söz konusudur ve sigorta şirketinin bedeline oranı kadardır

SİGORTA EKSPERİ

Sigorta edilen rizikonun gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan hasarın, miktarı, nedeni ve niteliğini belirleyen ve hazine Müsteşarı’ndan aldıkları belgeler ile kendi yönetmelikleri çerçevesinde bağımsız çalışan gerçek ve tüzel kişilerdir.

AKTÜER

Sigorta şirketinin istatistiklere ve olasılıklara dayanan hesaplarını matematiksel olarak hazırlayan uzmanlara denir.

ACENTE

Her ne ad altında olursa olsun sigorta şirketine tabi bir sıfatı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belli bir yer veya bölge içinde daimi bir surette Türkiye’deki Sigorta Şirketlerinin ruhsatlı bulundukları sigorta dallarındaki sözleşmelere aracılık eden veya bunları sigorta şirketi adına yapan gerçek veya tüzel kişilere “acente” denir.

BROKER

Sigorta ve reasürans aracılarına broker denir.

KOASÜRANS

Aynı rizikonun ortaklaşa birkaç sigorta şirketi tarafından aynı zamanda sigorta edilmesidir

JERAN

Koasürans işleminde poliçeyi düzenleyen, primlerin tahsilatını takip eden, primleri her ortak sigorta şirketine katılımı oranında dağıtan, riziko gerçekleştiğinde her katılımcı şirketin tazminata rizikoyu üstlenmesi oranında katılmasını sağlayan şirkete denir.

SESYON

Sedan şirketin reasüröre devrettiği riziko kısmıdır.

REASÜRÖR

Reasürans işlemlerinde riski devralan şirkete denir.

SEDAN

Reasürans işlemlerinde riski devreden şirkettir.

KONSERVASYON

Şirketin kendi üzerinde tuttuğu riziko kısmıdır.

KLOZ

Genel poliçe şartlarında daraltma veya genişletme yapıldığında veya genel mevzuata aykırı olmayacak özel koşulların düzenlendiği belgeye kloz denir. Klozlar da sigortalıya poliçe ekinde verilmektedir.

MUAFİYET

Sigortalının hasarın bir kısmına katılmasıdır.

SOVTAJ

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigorta konusunun zarar görmeyen veya az zarar gören kısmıdır.

SÜRPRİM

Sigortalının sigorta güvencesini özel koşullarla artırmak amacıyla veya sigortacının riskin ağırlığına göre sigortalıya uyguladığı ek primdir.

ZEYİLNAME

Poliçenin yürürlük süresi içinde meydana gelen tüm değişiklikleri belirten ve poliçenin ayrılmaz bir parçası olan ek bir sözleşmedir.

YENİLEME

Sigorta poliçesinin (veya reasürans anlaşmasının) yürürlükte olduğu sürenin dolmasıyla birlikte, sigorta sözleşmesinde bulunan her iki tarafın iradesiyle, yürürlükteki poliçenin devam etmesini sağlayan bir süreçtir.

SİGORTALANABİLİR ÇIKARIN UNSURLARI

 • Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi ile fiziki bir kayba uğramalıdır.
 • Bu kayıp sigortanın esas konusu kapsamında olmalıdır.
 • Bu çıkar ilişkisi para ile ölçülebilir olmalıdır.
 • Bu çıkar ilişkisi yasal olmalıdır.
 • Sigortalının o malın korunmasından karı, kaybedilmesinden ise zararı olmalıdır.

SİGORTA YAPTIRAN KİŞİLER

 • Malik
 • Malikin rehinli alacaklısı
 • Malın korunmasından dolayı malike karşı sorumlu olan acente, kiracı, komisyoncu, ve diğer kişiler
 • Malın korunmasından gerçekten çıkarı olan kişiler ya da bunların yasal temsilcileri
 • Kişinin kendi nam ve hesabına sigorta yapmalarına onay verdiği kimseler

SİGORTALILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Prim ödeme yükümlülüğü
 • İhbar yükümlülüğü
 • Koruma önlemlerini alma yükümlülüğü
 • Muayene ettirmeye izin verme yükümlülüğü

Anket

Aşağıdaki sigorta türlerinden hangileri sizde mevcuttur?